RODO

PHU Alba sp. jawna > RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALBA Marek i Irena Bosy Sp. jawna

ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław

tel: +48 601 746 669, email: biuro@alba.wroc.pl

zwany dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zamówień na dostawę towarów i świadczenie usług.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień na dostawę towarów i świadczenie usług, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i prawnej.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług i dostawy towarów. W przypadku niepodania tych danych, realizacja usług i dostawa towarów jest niemożliwa. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

6. Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizowania usług oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jego wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochrony przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.